Về việc đối thoại của Hiệu trưởng với đại diện HSSV Học kỳ 1 NH 2016-2017