Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn đối với HSSV năm học 2016-2017