Học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Cơ khí Thái Lan - Đức