HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2015

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

BIỂU MẪU

I

Ban Lãnh đạo

 

 

1

Sổ tay chất lượng

STCL

 

2

Chính sách chất lượng

CSCL

 

3

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 

4

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-HT-01

BM-HT-01

5

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-HT-02

BM-HT-02

6

Quy trình kiểm soát KPH và HÐKP

QT-HT-03

BM-HT-03

7

Quy trình họp xem xét lãnh đạo

QT-HT-04

BM-HT-04

8

Quy trình kiểm soát rủi ro

QT-HT-05

BM-HT-05

II

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1

Quy trình xử lý văn bản

QT-HC-01

BM-HC-01

2

Quy trình tuyển dụng viên chức

QT-HC-02

BM-HC-02

3

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

QT-HC-03

BM-HC-03

4

Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền hiệu trưởng

QT-HC-04

BM-HC-04 

5

Quy trình xét nâng bậc lương

QT-HC-05

BM-HC-05

6

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-HC

 

7

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-HC

 

III

Phòng Quản lý đào tạo

 

 

1

Quy trình xâydựng và lập kế hoạch đào tạo

QT-ÐT-01

BM-ÐT-01

2

Quy trình đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần

QT-ÐT-02

BM-ÐT-02

3

Quy trình tổ chức thi và kiểm tra

QT-ÐT-03

BM-ÐT-03

4

Quy trình tổ chức và chấm thi trắc nghiệm trên máy tính

QT-ÐT-04

BM-ÐT-04

5

Quy trình nghiệm thu khối lượng giảng dạy

QT-ÐT-05

BM-ÐT-05

6

Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ

QT-ÐT-06

BM-ÐT-06

7

Quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi

QT-ÐT-07

BM-ÐT-07

8

Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV

QT-ÐT-08

BM-ÐT-08

9

Quy trình tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại cho khách hàng

QT-ÐT-09 

 BM-ÐT-09

10

Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV

 QT-ÐT-10

BM-ÐT-10 

11

Quy trình giải quyết chế độ chính sách

 QT-ÐT-11

 BM-ÐT-11

12

Quy trình xét kỷ luật HSSV

QT-ÐT-12 

 BM-ÐT-12

13

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-ÐT

 

14

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-ÐT

 

IV

Phòng Quản trị

 

 

1

Quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

QÐ-QT-01

 

2

Quy trình mua sắm thiết bị trường học

QT-QT-01

BM-QT-01

3

Quy trình quản lý tài sản trường học

QT-QT-02

BM-QT-02

4

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị trường học

QT-QT-03

BM-QT-03

5

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-QT

 

6

Xác định rủi ro, cơ hộ và biện pháp kiểm soát

RRCH-QT

 

V

Phòng KH -Tài chính

 

 

1

Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách

QT-TC-01

BM-TC-01

2

Quy trình thực hiện thu- Hoàn trả học phí

QT-TC-02

BM-TC-02

3

Quy trình thanh toán, tạm ứng và thanh toán tạm ứng

QT-TC-03

BM-TC-03

4

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TC

 

5

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TC

 

VI

Phòng Ðào tạo thường xuyên

 

 

1

Quy trình tuyển sinh

QT-TX-01

BM-TX-01

2

Quy trình hướng nghiệp việc làm cho HSSV

QT-TX-02

BM-TX-02

3

Quy trình tổ chức đào tạo ngắn hạn

QT-TX-03

BM-TX-03

4

Quy trình phục vụ phòng đọc

QT-TX-04

BM-TX-04

5

Quy trình phục vụ phòng mượn

QT-TX-05

BM-TX-05

6

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy

QT-TX-06

BM-TX-06

7

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử

QT-TX-07

 

8

Quy trình bổ sung tài liệu

QT-TX-08

BM-TX-08

9

Quy trình cập nhật thông tin trên website

QT-TX-09

 

10

Quy trình kiểm kê tài liệu

QT-TX-10

BM-TX-10

11

Quy trình sửa chữa, phục chế tài liệu

QT-TX-11

BM-TX-11

12

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TX

 

13

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TX

 

VII

Phòng Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học

 

 

1

Quy trình thanh tra vụ việc

QT-QL-01

BM-QL-01

2

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

QT-QL-02

BM-QL-02

3

Quy trình khảo sát người học đối với hoạt động giảng dạy, hoạt động quản lý và phục vụ đào tạo

QT-QL-03

BM-QL-03

4

Quy trình kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

QT-QL-04

BM-QL-04

5

Quy trình tự đánh giá chất lượng trường cao đẳng

QT-QL-05

BM-QL-05

6

Quy trình xuất bản tập san KH&CN TIC

 QT-QL-06

BM-QL-06

7

Quy trình quản lý hoạt động KH&CN

QT-QL-07

BM-QL-07

8

Quy trình tổ chức Hội thảo khoa học

QT-QL-08

BM-QL-08

9

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-QL

 

10

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-QL

 

VIII

Trung tâm Ðào tạo & Hợp tác quốc tế

 

 

1

Quy trình quản lý hợp tác quốc tế

QT-TT-01

BM-TT-01

     2

Quy trình tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

QT-TT-02

BM-TT-02

3

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TT

 

4

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TT

 

IX

Trung Tâm khoa học và công nghệ TIC

 

 

1

Quy trình kiểm soát quá trình thí nghiệm

QT-TI-01

BM-TI-01

2

Quy trình triển khai dự án, công trình

QT-TI-02

BM-TI-02

3

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TI

 

4

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TI

 

X

Các Khoa, Tổ Bộ môn trực thuộc

 

 

1

Quy trình quản lý vật tư/ hoá chất

QT-KHOA-01

BM-KHOA-01

2

Quy trình quản lý, khai thác phòng thực hành thí nghiệm

QT-KHOA-02 

BM-KHOA-02

3

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học

QT-KHOA-03

BM-KHOA-03

4

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-KBM

 

5

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-KBM