HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2015

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

BIỂU MẪU

I

Ban Lãnh đạo

 

 

1

Sổ tay chất lượng

STCL

 

2

Chính sách chất lượng

CSCL

 

3

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 

4

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-HT-01

BM-HT-01

5

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-HT-02

BM-HT-02

6

Quy trình kiểm soát sự KPH và HĐKP

QT-HT-03

BM-HT-03

7

Quy trình họp xem xét lãnh đạo

QT-HT-04

BM-HT-04

8

Quy trình kiểm soát rủi ro

QT-HT-05

BM-HT-05

II

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1

Quy trình xử lý văn bản

QT-HC-01

BM-HC-01

2

Quy trình tuyển dụng viên chức

QT-HC-02

BM-HC-02

3

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

QT-HC-03

BM-HC-03

4

Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền hiệu trưởng.

QT-HC-04

BM-HC-04 

5

Quy trình xét nâng bậc lương

QT-HC-05

BM-HC-05

6

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-HC

 

7

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-HC

 

III

Phòng Đào tạo

 

 

1

Quy trình xây dựng và lập kế hoạch đào tạo

QT-ĐT-01

BM-ĐT-01

2

Quy trình đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần

QT-ĐT-02

BM-ĐT-02

3

Quy trình tổ chức thi và kiểm tra

QT-ĐT-03

BM-ĐT-03

4

Quy trình tổ chức và chấm thi trắc nghiệm trên máy tính

QT-ĐT-04

BM-ĐT-04

5

Quy trình nghiệm thu khối lượng Giảng dạy

QT-ĐT-05

BM-ĐT-05

6

Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ

QT-ĐT-06

BM-ĐT-06

7

Quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi

QT-ĐT-07

BM-ĐT-07

8

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-ĐT

 

9

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-ĐT

 

IV

Phòng Quản Trị

 

 

1

Quy trình an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

QĐ-QT-01

 

2

Quy trình mua sắm thiết bị trường học

QT-QT-01

BM-QT-01

3

Quy trình quản lý tài sản trường học

QT-QT-02

BM-QT-02

4

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị trường học

QT-QT-03

BM-QT-03

5

Quy trình tiếp nhận HS-SV ở ký túc xá

QT-QT-04

BM-QT-04

6

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-QT

 

7

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-QT

 

V

Phòng KH -Tài chính

 

 

1

Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách

QT-TC-01

BM-TC-01

2

Quy trình thực hiện thu – Hoàn trả học phí

QT-TC-02

BM-TC-02

3

Quy trình thanh toán, tạm ứng và thanh toán tạm ứng

QT-TC-03

BM-TC-03

4

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TC

 

5

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TC

 

VI

Phòng Tuyển sinh

 

 

1

Quy trình tuyển sinh

QT-TS-01

BM-TS-01

2

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TS

 

3

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TS

 

VII

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên

 

 

1

Quy trình hướng nghiệp việc làm cho HSSV

QT-HN-01

BM-HN-01

2

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-HN

 

3

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-HN

 

VIII

Phòng CT. HSSV

 

 

1

Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh sinh viên

QT-SV-01

BM-SV-01

2

Quy trình tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại HSSV

QT-SV-02

BM-SV-02

3

Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV

QT-SV-03

BM-SV-03

4

Quy trình giải quyết chế độ chính sách

QT-SV-04

BM-SV-04

5

Quy trình xét kỷ luật HSSV

QT-SV-05

BM-SV-05

6

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-SV

 

7

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-SV

 

IX

Phòng Thanh Tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

 

 

1

Quy trình thanh tra vụ việc

QT-TT-01

BM-TT-01

2

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

QT-TT-02

BM-TT-02

3

Quy trình khảo sát người học đối với hoạt động giảng dạy, hoạt động quản lý và phục vụ đào tạo

QT-TT-03

BM-TT-03

4

Quy trình kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

QT-TT-04

BM-TT-04

5

Quy trình tự đánh giá chất lượng trường cao đẳng

QT-TT-05

BM-TT-05

6

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TT

 

7

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TT

 

X

Phòng QL khoa Học & Hợp tác Quốc tế

 

 

1

Quy trình xuất bản tập san KH&CN TIC

QT-KH-02

BM-KH-02

2

Quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

QT-KH-03

BM-KH-03

3

Quy trình tổ chức Hội nghị khoa học

QT-KH-04

BM-KH-04

4

Quy trình quản lý hợp tác quốc tế

QT-KH-05

BM-KH-05

7

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-KH

 

8

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-KH

 

XI

Trung Tâm khoa học và công nghệ TIC

 

 

1

Quy trình kiểm soát quá trình thí nghiệm

QT-TI-01

BM-TI-01

2

Quy trình triển khai dự án, công trình.

QT-TI-02

BM-TI-02

3

Quy trình tổ chức đào tạo ngắn hạn

QT-TI-03

BM-TI-03

4

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TI

 

5

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TI

 

XII

Trung tâm Thông tin- Thư viện

 

 

1

Quy trình phục vụ phòng đọc

QT-TV-01

BM-TV-01

2

Quy trình phục vụ phòng mượn

QT-TV-02

BM-TV-02

3

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy

QT-TV-03

BM-TV-03

4

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử

QT-TV-04

 

5

Quy trình bổ sung tài liệu

QT-TV-05

BM-TV-05

6

Quy trình cập nhật thông tin lên website

QT-TV-06

 

7

Quy trình kiểm kê tài liệu

QT-TV-07

BM-TV-07

8

Quy trình sửa chữa, phục chế tài liệu

QT-TV-08

BM-TV-08

9

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-TV

 

10

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-TV

 

XIII

Các Khoa, Tổ Bộ môn trực thuộc

 

 

1

Quy trình quản lý vật tư/ hóa chất

QT-KHOA-01

BM-KHOA-01

2

Quy trình quản lý, khai thác phòng thực hành/thí nghiệm

QT-KHOA-02 

BM-KHOA-02

3

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học

QT-KHOA-03

BM-KHOA-03

4

Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng

KPI-KBM

 

5

Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát

RRCH-KBM