Giới thiệu về phòng Thanh tra & KĐCLGD

 1. 1. Thông tin:
        * Điện thoại: 057.3501354
        * Email: thanhtrakiemdinhchatluong.tic@gmail.com
        * Lãnh đạo đơn vị:
        - Trưởng phòng: TS. Lê Kim Anh
        + Email: tdhlekimanh@gmail.com
    
        - Phó Trưởng phòng: Ths. Cao Thị Nhung
        + Email: caonhung.tic@gmail.com
          
 2.       - Giảng viên: Ths. Đào Hiệp  
 3.       + Email: daohiepanh@gmail.com
 4. 2 . Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục là một đơn vị của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, chịu sự quản lý trực tiếp từ Ban Giám hiệu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện việc thanh tra, kiểm tra toàn diện và kiểm định chất lượng về công tác đào tạo trong phạm vi toàn trường, nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, nội quy, quy chế của trường về đào tạo; tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Để thực hiện chức năng trên, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục là:

            1. Lập kế hoạch định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

            2. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong trường, phát hiện các tồn tại, kiến nghị với bộ phận quản lý kịp thời khắc phục. Báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề về quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý.

            3. Tiếp nhận, xem xét, thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

            4. Kiến nghị với Hiệu trưởng và  Thanh tra Bộ Công Thương về các vấn đề liên quan phục vụ cho hoạt động thanh tra.

            5. Làm đầu mối nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài) của Trường, phối hợp với các đơn vị trong trường, quản lý và hoàn thiện hồ sơ chất lượng.  Tham mưu cho Ban Giám hiệu và làm đầu mối xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường và các Khoa.

            6. Làm đầu mối tổ chức điều tra chất lượng giáo dục của Trường trong đội ngũ cán bộ cơ hữu, sinh viên và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (sinh viên đã tốt nghiệp).

            7. Tổ chức thực hiện các nội dung công tác cụ thể khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

            8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, kiểm định chất lượng với Hiệu trưởng và cấp trên.