Giới thiệu về phòng QLKH - HTQT

 1. Thông tin:
        * Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, Nhà B1, Cơ sở 1-Trường CĐCN Tuy Hòa
        * Điện thoại: 057.3501353
        * Email: Phongkhcn.ccp@moet.edu.vn
        * Lãnh đạo đơn vị:
        - Trưởng phòng: TS. Đặng Văn Lái.
          + Email: laithpy@gmail.com

              - Phó trưởng phòng: TS. Lương Công Nguyên

                  + Email: luongcongnguyen@gmail.com

2. Chức năng: 
        Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường cũng như các hoạt động xuất bản, phát hành tập san Khoa học và Công nghệ TIC.

3. Nhiệm vụ:
a. Quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ:
 - Xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.
 - Hướng dẫn các khoa, trung tâm lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường, kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài khoa học và công nghệ.
 - Tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường. Tổng kết và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ.
 - Chủ động mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
    - Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý chi phí khoa học và công nghệ, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

b.  Hợp tác quốc tế:
      - Tham mưu cho Hiệu trưởng về những chủ trương và nội dung hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó nhằm tranh thủ nguồn tài chính về cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học.
      - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài về đào tạo, khoa học và công nghệ hoặc các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
      - Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học và công nghệ. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế. 
      - Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật, phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị liên quan tư vấn giúp Hiệu trưởng xét cử nhân sự đi học tập và công tác ngoài nước.
      - Chịu trách nhiệm tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Trường.

c. Xuất bản Tập san Khoa học và Công nghệ:

      - Chịu trách nhiệm chính trong hoạt động xuất bản tập san.

4. Nhân sự của phòng:

STT

Họ và tên

Học vị/Chuyên môn

Chức vụ

1

Đặng Văn Lái

Tiến sĩ Nhiệt - Điện lạnh

Trưởng phòng

2

Lương Công Nguyên

Tiến sĩ Khoa học và kỹ thuật quản lý

Phó trưởng Phòng

3

Đoàn Thị Hồng Nguyễn

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Cán bộ

4

Phan Lê Huyền Linh

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Cán bộ