Giới thiệu về Phòng Công tác HSSV

Thông tin:
      * Điện thoại: 057.3828788
      * Email: pcthssv.cdcn@gmail.com


      * Lãnh đạo:
      - Trưởng phòng: Trần Đắc Thọ
      + Email: dactho@gmail.com


      - Phó trưởng phòng: Lưu Thị Hoa
      + Email: luuthihoa75@gmail.com

 

      * Chuyên viên:

      - Vũ Thị Anh Linh

      + Email: anhlinh82@gmail.com

 

      - Lê Đăng Tú

      + Email: ledangtu@gmail.com