Giới thiệu về Ban Quản lý Xây dựng

1. Thông tin:
      * Điện thoại: 0573 553484

      * Email: bqldaxd@tic.edu.vn
      * Lãnh đạo đơn vị: 
      - Trưởng ban: Trần Kim Quyên
 
      + Email: trankimquyen78@gmail.com


2. Chức năng:
      Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được thành lập theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khi Trường có dự án.

3. Nhiệm vụ:
      
Tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện một phần hay toàn bộ các nhiệm vụ quyền hạn như sau:
      - Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.
      - Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
      - Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
      - Đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.
      - Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.
      - Nghiệm thu thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.
      - Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
      - Làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình.
      - Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.