CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2015-2016

           Thực hiện Thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nội dung công khai theo hướng dẫn tại các biểu mẫu đính kèm hướng dẫn tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

          Các nội dung công khai bao gồm:

1. Công văn báo cáo 

2. Cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2015-2016 

3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

4. Công khai chất lượng đào tạo thực tế 

5. Cơ sở vật chất 

6. Đội ngũ nhà giáo 

7. Công khai tài chính